ระบบนับจำนวนปลาอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้ววารินทร์ วงค์จันทร์แดง, ศิริลักษณ์ ยาวะโนภาส, กริชเงิน โนนสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภินันท์ สิริปรีดานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันจังหวัดนครนายกได้มีการเลี้ยงปลาจำนวนมาก การส่งออกปลาไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอาทิเช่น นครสวรรค์ การขนส่งจึงเป็นกรับวนการที่สำคํญในอุตสาหกรรทประมงซี่งปัจจุบันได้ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้ปลาเกิดการบอบช้ำและตาย นอกจากนั้นยังทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการส่งออกปลา ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำหลักการเซ็นเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการนับจำนวนปลาโดยจำลองท่อPVC ลำเลี้ยงปลาเมื่อปลาไหลตามท่อ PVC มาถึงจุดเซนเซอร์ที่ติดตั้งไว้เซนเซอร์จะทำการตรวจจับปลาที่อยู่ในท่อ PVC จากนั้นจะเข้าสู้ขั้นตอนการประมวลผลเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนปลา เมื่อนับจำนวนปลาได้ตรงตามที่ต้องการแล้วจะทำการปิดท่อ PVC เพื่อปิดทางที่ปลาไหลผ่าน