ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ในห้องอนุบาลพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรภีม จิตอารีรัตน์, วิภาดา วงษ์พระจันทร์, ธมนวรรณ ศรีม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภินันท์ สิริปรีดานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกแบบสมองกลฝังตัวควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องอนุบาลพืช ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงงานต้องการวัดความเข้มแสงภายในห้องอนุบาลพืชให้อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 20,000 ลักซ์ ซึ่งเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเนื้อเยื่อพืช(หม้อข้าวหม้อแกงลิง) และสามารถนำเครื่องวัดความเข้มแสงที่ได้มาพัฒนามาปรับใช้กับโครงงาน เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องอนุบาลพืชโดยอัติโนมัติ โดยที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในห้องอนุบาลพืชโดยอัติโนมัติ และเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเข้ากับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะแสดงสถานะการทำงานของระบบและแสดงค่าความเข้มแสงภายในห้องอนุบาลพืช ณ เวลานั้น และออกแบบชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่สามารถทำให้ขวดเนื้อเยื่อพืชหมุนได้ ซึ่งจะทำให้แสงที่ส่องผ่านเข้าไปในขวดอย่างทั่วถึง ต้นพืชที่กำลังเติบโตนั้นจะมีลำต้นที่สมบูรณ์ ไม่คดโค้งและงอ เพื่อประหยัดเวลาในการดูแลเนื้อเยื่อพืชและพืชจะปลอดเชื้อและสามารถเจริญเติบโตได้ต่อไป