โครงการควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติและการควบคุมโทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรจักร เป็นอยู่, เชษณภัฏ ขุนนันทเจียม, ณัฐวัฒน์ หน่องพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภินันท์ สิริปรีดานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง จึงมีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น หลอดไฟในห้องเรียน พัดลม เครื่องปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ใช้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว เกิดจากการที่นักเรียน คุณครูและบุคลากรภายในโรงเรียนบางคนยังขาดความรับผิดชอบร่วมกัน จนทำให้มีการเปิดไฟภายในอาคารเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆทิ้งไว้โดยไม่ยอมปิดสวิทช์หลอดไฟหรือสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นๆ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทางคณะผู้จัดทำโครงงาน ได้เห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณอาคารของโรงเรียน จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องค่าใช่จ่ายภายในโรงเรียน โดยนำความรู้ ที่ได้จากการอบรมค่ายเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มาประยุกต์ใช้ในการลดปัญหา ดังที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยระบบเซนเซอร์เพื่อใช้ในการเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว เทคโนโลยีชนิดนี้ที่ทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้มีแนวคิดพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องต่างๆของอาคารเรียน ผ่านระบบปฏิบัติการ ที่เรียกว่า “ระบบเซนเซอร์” โดยที่มีผู้ใช้ อันได้แก่ นักเรียน คณะครู และ บุคลากรของโรงเรียนจะไม่มีความกังวลในเรื่องของการเปิด-ปิดไฟ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัย ดังนั้นระบบปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียน คณะครู และ บุคลากรภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี