แอพพลิเคชั่นนักดูแลต้นไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ กันมา, นิติพัฒน์ บุญเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ เรื่อง แอพพลิเคชั่นนักดูแลต้นไม้