แว่นช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภัสรา จันทร์ศิริ, กุลชา เยก้อนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชฤทธิ์ ปาระรักษ์ชูโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พิการคือบุคคลซึ่งมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เช่น ความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน เป็นต้น (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 2550) สําหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในที่นี้เรียก ว่า “ผู้พิการทางสายตา” ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงบอดสนิท (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า55) ซึ่งจำนวนสถิติของกลุ่มคนตาบอดที่มีอยู่ใน ประเทศไทยนั้น ตามสถิติของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2566 มีจำนวนมากถึง 2,180,178 คน จากปริมาณตัวเลขที่ได้จากข้อมูลการสำรวจนั้นแสดงให้เห็นว่าปริมาณผู้พิการทางสายตามีปริมาณมากเกินกว่าที่จะมองข้ามและไม่ได้รับสิ่งที่อำนวยความสะดวกแก่การใช้ชีวิต ซึ่งร่างกายของผู้พิการทางสายตาก็มีความเป็นปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่มีความบกพร่องทางการเห็นเพียงอย่างเดียวนั้น ยังสามารถประกอบกิจการอื่นๆได้ตามปกติ เช่น การศึกษาหาความรู้ การพูดคุยสื่อสาร การทํางาน การเดินทางด้วยตนเอง ฯลฯ ทําให้ผู้พิการทางสายตาเพียงอย่างเดียวควรที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามสมควรแก่สภาพร่างกาย ในปัจจุบันได้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการเดินทางของผู้พิการทางสายตา เช่น ไม้เท้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน ช่วยนําทาง สร้างความรับรู้ในทางต่างระดับหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้า เพราะ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่อาจทราบได้ว่าทางข้างหน้ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งทําให้เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในบางรายจําเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น จนกระทั่งตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างคนปกติ การใช้ไม้เท้าสําหรับผู้พิการทางสายตาจึงช่วยแก้ปัญหาบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเดินหรือการใช้ชีวิตประจําวันของผู้พิการทางสายตาได้ แต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากนักและบอกระยะของสิ่งกีดขวางด้านหน้าได้ในระยะทางสั้นๆ

ทางผู้จัดทำจึงคิดค้นอุปกรณ์เสริมที่ใช้คู่กับไม้เท้าช่วยนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีการสูญเสียการมองเห็นแบบบอดสนิท เมื่อเจอสิ่งกีดขวางจะส่งเสียงแจ้งเตือนบอกระยะห่างระหว่างตัวผู้ใช้งานกับสิ่งกีดขวางนั้นๆ และ ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ของแว่นตาสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาให้สามารถเดินทางหรือทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างปลอดภัยเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับคนทั่วไปในสังคม