เครื่องทำความสะอาดห้องน้ำอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์วรรณ จิรวณิชรุ่งเรือง, ทิพวรรณ วุฒิศักดิ์, วีรวรรณ ทัศนสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาภรณ์ กองเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องทำความสะอาดห้องน้ำอัตโนมัติ สร้างเพื่อทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อเป็นการทุ้นแรงและอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาเพื่อจะได้นำเวลานั้นไปทำกิจกรรมอย่างอื่น