เครื่องตรวจจับไวรัสในร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพร แซ่ปึง, ปรเมษฐ์ นวลทอง, มัณฑนากรณ์ ทำสะดวก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญัตติพงศ์ ไชตะมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องตรวจจับไวรัสในร่างกาย ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจสอบไวรัสในร่ายกายของมนุษย์และเพื่อให้รู้ว่าเรามีไวรัสในร่างกายมากหรือน้อยเป็นเครื่องที่สามารถใช้ตรวจที่บ้านได้ เพื่อลดการไปตรวจไวรัสที่โรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการเดินทางและเป็นเครื่องที่พกพาได้ง่ายเหมาะแก่การไปตรวจประชาชนตามชนบท