ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ 24 ชม.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสิทธิ์ สว่างไธสง, ธนาวุฒิ ถาวรยิ่ง, พงศกร นาคเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตากแห้งเป็นวิธีถนอมอาหารเพื่อรักษาให้ได้นานๆ ซึ่งเป็นวิธีชาวบ้านที่มีมาแต่ช้านาน โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน สภาพอาการศ ไม่บริสุทธฺ์ มีมลพิศ และฝุ่นละอองมากมายโดยเฉพาะสังคมเมือง เพื่อให้อาหารที่เก็บรักษาไว้ให้นานและมีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย จึงต้องมีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา อีกอย่างสภาพอากาศบางครั้งไม่เป็นใจ และต้องใช้แสงอาทิตย์ให้ความร้อนเท่านั้น จึงต้องสร้างตู้อบให้ทำงานอัติโนมัติได้เอง ในตอนตอนกลางคืน โดยให้ความร้อนจากแสงไฟ แต่แสงไฟที่ใช้ได้มาจากพลังงาน Solar Cell จากการเก็บพลังงานไว้ในแหล่งเก็บไฟ ซึ่งเมื่อถึงเวลาไม่มีแสง ตู้อบก็จะทำงานต่อเพื่อให้อาหารที่อบแห้งได้ไวและต่อเนื่อง ทางทีมผู้สร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำอาหารอบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ร่วมกันกับความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า จาก Solar Cell การควบคุมอัตโนมัติทำงาน 24 ชั่วโมง ผลการทดลอง 1.ตู้อบสามารถช่วยลดเวลาในการอบอาหารได้ ทำให้มีผลผลิตต่อวันเพิ่มขึ้น โดยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มไม่มาก เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว 2.ตู้อบสามารถปรับตั้งอุณหภูมิภายในตู้ได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการอบอาหารแต่ละชนิด 3.ตู้อบแห้งสามารถนำไปใช้ในการอบอาหารได้ แม้ว่าไม่มีแสงแดด หรือในเวลากลางคืน ทำให้มีผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น