การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤมล บรรจงชาติ, วรินธร พันธ์พรม, ชนินทร์ ภักดิ์จำนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวรรณ จิตต์บุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

รายงานโครงการวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอกไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอกไม้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องดื่มจากดอกไม้

ผู้จัดทำได้นำดอกเฟื่องฟ้า ดอกบัว ดอกคูณ มาชั่งอย่างละ 50 กรัม และนำมาห่อผ้าขาวบาง จากนั้นนำไปต้มในอุณหภูมิน้ำที่ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการต้ม 15 นาที จากนั้นนำผ้าขาวบางมากรอง

นำน้ำเปล่ามาผสมเพื่อมาเจือจางหัวเชื้อ จากนั้นนำน้ำผึ้งเทใส่น้ำดอกไม้ที่ต้มและกรองด้วยผ้าขาวบางเรียบร้อยหลังจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ไปเสนอให้บุคคลชิมรสและทำแบบสอบถาม

จาการทำแบบสอบถามจำนวน 20 คน ได้มีความพึงพอใจต่อเครื่องดื่มจากดอกไม้ค่าเฉลี่ย 4.01 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่งค่าเฉลี่ยนี้อยู่ในระดับ ดี การศึกษาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากดอกไม้ดอกไม้ สามารถผลิตเครื่องดื่มจากดอกไม้ได้และมีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพ