ศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ รูปทรง เรขาคณิต มีผลต่อแรงรับน้ำหนักบนผิวน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุตนันท์ ผสมทรัพย์, จิรวัฒน์ สงธิ, ยศธร อุเทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย เอี่ยมสอาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายของน้ำหรือมีน้ำท่วม ในชุมชนบ่อยครั้งหรือแม้กระทั้งอนาคต เราอาจต้องสร้างอะไรต่างๆมากมายบนผิวน้ำ ถ้าสิ่งที่สร้างสามารถใช้งานได้จริงจะต้องมีการออกแบบพื้นที่ ที่สามารถลอยบินผิวน้ำได้ รับน้ำหนักได้ และเมื่อออกแบบแล้วทำให้สวยงามดูดีเหมาะกับสภาพแวดล้อม จึงสนใจหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้ และเนื่องจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่รูปเหลี่ยมทางคณิตศาสตร์ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นทฤษฏีและแทนค่าในสูตรคำนวณหาพื้นที่ออกมา แต่ทางผู้จัดทำโครงงานอยากนำความรู้ที่เรียนอยู่ในห้องมาแก้ปัญหาความสงสัยในการเปรียบเทียบหาพื้นที่ ว่าจะมีผลกลับแรงบนผิวน้ำหรือไม่ ขนาดพื้นที่สามารถลอยบนผิวน้ำมีปัจจัยไหนบ้างที่มีผลกับแรงรับน้ำหนัก โดยกลุ่มผู้จัดทำโครงงานเกิดความสงสัย ว่าถ้านำพื้นที่รูปทางเรขาคณิตไปลอยบนผิวน้ำ มีปัจจัยไหนบ้างที่ไม่จมซึ่งรูปเรขาคณิตมีพื้นที่เท่ากัน ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงอยากเสนอเรื่อง ศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ รูปทรง เรขาคณิต มีผลต่อแรงรับน้ำหนักบนผิวน้ำ เพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่รูปทรงมีผลกับแรงรับน้ำหนักหรือไม่ และมีปัจจัยไหนบ้าง โดยการนำรูปทรงที่มีพื้นที่เท่ากันแต่รูปทรงต่างกัน อีกสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำวัสดุรองรับบนผิวน้ำ