เครื่องแสดงผลตัวเลขในอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ธรรมศิริพงษ์, ชัญญา เนียมสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกเมน ปาปะโถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เรื่องเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์อัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยหลักการประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino มีวัสดุอุปกรณ์คือ มอเตอร์และบอร์ด Arduino และมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1. ออกแบบวงจรและกล่องแสดงผล 2. ออกแบบโปรแกรมคำสั่งในบอร์ด Arduino 3. นำอุปกรณ์มาประกอบและทดลอง จากผลการทดลองพบว่าเครื่องแสดงผลตัวเลขในอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาสามารถแสดงผลตัวเลขได้ในเวลาประมาณ 0.1 วินาทีและสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง