วัสดุทดแทนคอมโพสิตจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรพงศ์ โชติวัชรินทร์, จารุกิตติ์ พงษ์โพธิ์, ธนภัทร จิระประทีป

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กากกาแฟ และ เปลือกหอยแครง ถือเป็นขยะเหลือทิ้งจากการบริโภคของมนุษย์ อีกทั้งในขณะนี้ราคาน้ำยางพารากำลังตกต่ำ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการนำวัตถุดิบทั้ง 3 ส่วนมาประดิษฐ์เป็นวัสดุทดแทนในการก่อสร้าง ซึ่งมีอัตราส่วนในการผสมเป็นมวลของกากกาแฟต่อเปลือกหอยแครงต่อน้ำยางพาราในหน่วยกรัม นอกจากนี้การเติมสารนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อราและแสงแดด และ มีสารแอนติออกซิแดนซ์ในการป้องกันแบคทีเรียซึ่งพบในกากกาแฟอีกด้วย ซึ่งผลจากการทดสอบพบว่า วัสดุที่อัตราส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ อัตราส่วนที่มีความแข็งแรงเหมาะในการผลิตเป็นอิฐก่อสร้าง อัตราส่วนที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะในการผลิตวัสดุกันกระแทกและการขนส่ง และ อัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพในการทนไฟ หรือ เป็นฉนวนความร้อนเหมาะในการผลิตฉนวนความร้อน โดยวัสดุทั้งสามกลุ่มนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น composite material ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมในแต่ละความต้องการอีกด้วย

คำสำคัญ : วัสดุทดแทนในการก่อสร้าง, กากกาแฟ, เปลือกหอยแครง, น้ำยางพารา, composite material