การศึกษาสรรพคุณและการประยุกต์ของต้นกระดูกไก่ในทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญวิชญ์ ดาวเรือง, ภาคภูมิ มีบุญมาก, ธนกฤต รัตนบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศน์ปองคุณ ดาราจร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เสนอการศึกษาสรรพคุณและการประยุกต์ของต้นกระดูกไก่ (Kaffir Lime) ในทางการแพทย์ โดยโครงงานนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับต้นกระดูกไก่ที่เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมใช้ในทางการแพทย์และการบำรุงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การศึกษานี้มุ่งเน้นการรวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณทางการแพทย์ของต้นกระดูกไก่ ทั้งในเบื้องต้นเช่นการบรรเทาอาการปวดและบวม และในประเด็นการรักษาโรคและอาการอื่น ๆ ที่มีการใช้ต้นกระดูกไก่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา

ผลลัพธ์จากการศึกษานี้อาจช่วยเปิดประตูให้ผู้รักการแพทย์และการใช้สมุนไพรเข้าใจถึงคุณค่าของต้นกระดูกไก่ในการดูแลสุขภาพ การนำไปใช้ในทางการแพทย์และวิถีชีวิตที่เป็นประโยชน์ โครงงานนี้ส่งเสริมความเข้าใจและการใช้สมุนไพรในสาขาการแพทย์และสุขภาพอย่างมีเหตุผลและปลอดภัย