การพัฒนาอิฐมวลเบาฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากเส้นใยปอกระเจา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพงศ์ คงแสง, พีรพัฒน์ ราศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาอิฐมวลเบาฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากเส้นใยปอกระเจา