การพัฒนาอิฐดินดิบน้ำหนักเบาจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตดาภรณ์ ทอดแสน, ฐิติวรดา ติณะคัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิภา เกตุทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงาน การพัฒนาอิฐดินดิบน้ำหนักเบาจากเส้นในธรรมชาติ