การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยห่อผลไม้ในที่สูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีราพร สิงห์น้อย, ปพิชญา เสรีพันธ์พานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์, ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยห่อผลไม้ในที่สูง