ประสิทธิภาพของCMCในการยับยั้งเอนไซม์เเอลฟา-อะไมเลสเพื่อพัฒนาเป็นยารักษาเบาหวานประเภทที่ 2

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวัลญา ถาวร, วริศรา หล่อธราประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมินทร์ หลงสมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเบาหวานประเภทที่ 2 เป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ลดลง การรักษาวิธีหนึ่งคือการทานยาเพื่อยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (alpha-Amylase) เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการใช้ CMC (Carboxymethyl cellulose) ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส โดยใช้แป้งสุกเป็นสารตั้งต้น (38.66, 20.00, 10.00, 5.00 และ 2.50 mg/ml) และวัดความเร็วเริ่มเต้นของการทำงานของเอนไซม์ที่อุณหภูมิห้องและ pH เป็นกลาง โดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรดฟโตมิทรีในการวัดการทำงานขเองเอนไซม์ ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร พบว่าเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสมีค่าความเร็วเริ่มต้นสูงสุดเท่ากับ 1.59 ± 0.406 mg/ml นอกจากนี้ยังพบว่า CMC ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (0.0728, 0.146, 0.291, 0.583, 1.17 และ 2.33 mg/ml) มีสมบัติเป็นตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสได้เป็นอย่างดีด้วยค่า ค่าความเข้มข้นที่ทำให้เอมไซม์แอลฟา-อะไมเลส ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 0.492 ± 0.0673 mg/ml อาจกล่าวได้ว่า CMC เป็นตัวยับยั้งของเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ทั้งนี้ควรศึกษารูปแบบการยับยั้งเพื่อออกแบบและสังเคราะห์ตัวยับยั้งที่มีความจำเพาะต่อเอนไซม์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและอาจพัฒนาไปสู่ยารักษาเบาหวานประเภทที่ 2 ได้อีกด้วย