การศึกษาการใช้เชื้อราเมทาไรเซียม กำจัดแมลงศัตรูพืชบริเวณอำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิตยา แก้วทวี, อรวรา วงค์เมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิยาภรณ์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำลายแมลงศัตรูพืช จำพวกเพลี้ยของเชื้อราเมทาไรเซียม (Metarhizium) โดยในปัจจุบันนั้นบริเวณพื้นที่ในแถบอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับแมลงซึ่งจะไปทำลายพืชผลทางเกษตรกรรม เพราะบริเวณนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปัญหาแมลงศัตรูพืชนี้จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะหาวิธีในการยับยั้งปัญหาเหล่านี้ โดยได้นำเชื้อรา เมทาไรเซียม (Metarhizium) มากำจัดแมลงศัตรูพืช และยังจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนในการดำเนินโครงงานคือเพาะเชื้อราเมทาไรเซียม (Metarhizium) แล้วนำมาใช้กับเพลี้ยที่ได้ทำการจับมา แล้วศึกษาว่าเชื้อราเมทาไรเซียม (Metarhizium) ได้ทำการกำจัดแมลงชนิดนี้ด้วยวิธีใดอย่างไร ผลที่ได้คือสามารถนำความรู้ที่ได้ทำการศึกษามาทำประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงงาน การศึกษาการใช้เชื้อราเมทาไรเซียม กำจัดแมลงศัตรูพืชบริเวณอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชได้ โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม