ผ้าทอจากเส้นใยต้นธูปฤๅษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน แก้วยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่อง ผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่สกัดจากลูกหม่อน