พฤติกรรมการหลบหนีของมดตะลานต่อน้ำมันหอมระเหยต่างชนิดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสชญา เขียวคง, พชรวรรณ ดอนพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์