ะบบสเปกโตรเมตริกแบบพกพาสาหรับการทานายปริมาณน้าตาลในสับปะรดพนั ธ์ุภูเกต็ ด้วยตัว ตรวจวัดหลายช่วงคลื่นราคาประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศ์รพี เกิดสิน, ภาณุพัฒน์ ชูจิตร, ชวัลวิทย์ เชาว์ปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของระบบสเปกโตรเมทริกซ์ต้นทุนต่ำสำหรับการทำนายปริมาณน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตด้วยเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่าง อุปกรณ์ที่เสนอในโครงงานประกอบด้วยเซ็นเซอร์มัลติสเปกตรัมที่ตอบต่อช่วงคลื่น18 ช่วงคลื่น ตั้งแต่ 410 ถึง 940 นาโนเมตร ตัวอย่างสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตจำนวน 58 ตัวอย่างถูกวัดค่าสเปกตรัมด้วยตัวตรวจวัด AS7265x และเครื่องวัดความหวานแบบหักเหแสงรุ่น ATAGO Master-M ตามลำดับ ค่าสเปกตรัมและค่าความหวานที่ได้ถูกนำไปสร้างแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่เหมาะสมที่สุดด้วยจำนวน 10 ช่วงคลื่น ประกอบด้วย 410, 435, 510, 535, 560, 585, 610, 760, 900 และ 940 นาโนเมตร แบบจำลองที่ได้ให้ค่า R2 และ RMSE ของการทำนายเท่ากับ 0.67 และ 1.34 ◦Brix ตามลำดับ ผลการทดลองยืนยันได้ว่าระบบที่โครงงานนี้นำเสนอมีศักยภาพสำหรับการทำนายปริมาณน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตด้วยเทคนิคที่ไม่ทำลายตัวอย่างในราคาที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับเครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลที่ทำลายตัวอย่าง ถึงแม้ว่าผิวสับปะรดจะไม่เรียบเหมือนผลไม้ที่ได้รับการทดสอบในงานวิจัยก่อนๆ ทั้งนี้ความขรุขระของผิวสับปะรดส่งผลให้เกิดความยากในการวัดค่าสเปกตรัมของสับปะรดในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแตกต่างกันและมีแสดงภายนอกมารบกวนซึ่งจะส่งผลให้แบบจำลองยังมีความผิดพลาดมากกว่าเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งเน้นทดสอบกับผลไม้ที่มีผิวเรียบ