การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus จากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญาพัชร์ ตะวันส่องแสง, ปุณณาศา นาคบุรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียชนิด facultative anaerobic หรือเป็นแบคทีเรียชนิดที่ว่าสามารถเจริญเติบได้ในภาวะที่ขาดออกซิเจนได้ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะเป็น ทรงกลม ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้ทนต่อพิษและความร้อนได้ดีมาก ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดอาหารเป็นพิษ เนื่องจาก ไม่สามารถฆ่าตายด้วยความร้อนได้ หลังจากรับประทานอาหารที่แบคทีเรียชนิดนี้ปนเปื้อนเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องร่วง ปวดท้องจากสารพิษ โดยอาการทั้งหมดนี้เป็นอาการของโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ไม่มีสัญญาณเตือน ในกรณีรุนแรงสามารถทำให้ช็อกได้

สมุนไพรไทยมีหลากหลายชนิดโดยมีการนำมารับประทาน ทั้งการนำมารับประทานสดหรือเป็นองค์ประกอบในการทำยาและมีการศึกษาว่าสารสกัดจากสมุนไพรไทยมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย เพื่อใช้เป็นสารกันเสียในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งองค์ประกอบของสารยับยั้งแบคทีเรีย พบได้ในส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพร ซึ่งการนำมานั้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรด้วย ซึ่งผลไม้หลายชนิดมีสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทดสอบความสามารถของสมุนไพร 3 ชนิด คือ ใบเตย , ใบมะยม และใบกระดังงา เพื่อใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus