พัดลมปรับระดับความเร็วตามอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพร ภักดี, กมลนัทธ์ อิ่มใจ, ฉัตธิยา มามุกดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และด้วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่จะมีพัดลมประจำตัว เพื่อช่วยระบายอากาศในวันที่อากาศร้อน แต่ด้วยกลุ่มคนเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการเปิด - ปิดและการปรับระดับความร็วของพัดลมเอง จึงจะต้องมีผู้ดูแลคอยเปิด - ปิดและปรับระดับความเร็วของพัดลมให้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากในบางครั้งผู้ดูแลก็ไม่สามารถอยู่กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถเปิด - ปิดและปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ในสภาวะอากาศตอนนั้น กลุ่มผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความคิดที่จะสร้างพัดลมปรับระดับความเร็วตามอุณหภูมิ เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ มีพัดลมใช้งาน แม้ผู้ดูแลจะไม่ได้อยู่ใกล้ ทำให้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ ไม่เป็นภาระของผู้ดูแลมากเกินไป