บรรจุภัณฑ์โฟมยางชีวภาพเสริมเส้นใยธรรมชาติและผงเปลือกไข่ที่สามารถดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อใช้ในการห่อผลไม้ในระหว่างรอจำหน่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ภู่เชย, ณชา ไชยศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์