มือแม่นาคโดยไฮดรอลิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณ วงศ์ไพเสริฐ, อินทัช พิสุทธิ์สกุลศิลป์, บัณฑิต เกษสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์