การศึกษาชนิดไฟฟ้า และขนาดของความต่างศักย์ไฟฟ้า ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนทานตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากรณ์ มิตรราช, เพล์รวี โพธิ์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล พงศ์ดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นรอผลการทดลอง