การพัฒนาอุปกรณ์พยุงเดินสำหรับผู้ทุพลภาพชั่วคราว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัลลิกา นิลน้อยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษาวรรัตน์ คงสมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นส