การตากผ้าให้ผ้าแห้งไวที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บวรวิช ประมวลญาติ, ปัณยพงศ์ แตงฮ่อ, พิรชัช อภิชาติเจริญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรรยานุช ยอดสุรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการตากผ้าให้แห้งไวที่สุด เกิดจากการสังเกตปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งนำคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแทนสิ่งต่างในระบบพิกัดฉากสามมิติ สังเกตดูดวงอาทิตย์ สังเกตดูการวางผ้า และสังเกตเงาที่เกิดขึ้นโดยเขียนออกมาเป็นความสัมพันธ์ แล้วใช้สูตร ใช้ทฤษฎีบทต่างๆแล้วนำมาคิดเป็นพื้นที่เงาและวิธีการวางผ้า

จากการศึกษาระยะที่เหมาะสมแก่การวางผ้าที่ใช้พื้นที่ได้น้อยที่สุดโดยไม่เกิดเงาโดยคิดคำนวณผ่านมุมที่แสงส่องมาทำมุมกับแกน X บนระนาบ XZ และแกน Y บนระนาบ XY จะได้มุม α และ β องศา เมื่อทราบทั้งสองมุมแล้วจะสามารถคิดคำนวณ พื้นที่ของเงาที่จะเกิดขึ้นได้โดยค่ากว้างมีค่า และ ความยาว เมื่อได้เงาที่ตกกระทบแล้วต่อมาเป็นการคิดคำนวณหาระยะห่างระหว่างผ้าได้ผ่านสูตร

ต่อมาสามารถคำนวณออกมาให้ไม่เกิดเงาจากการแทนค่า m และ n เป็นศูนย์ ได้สูตรออกมาว่า d = atan(β- θ) และ d = bcotα สูตรที่กล่าวไปในข้างต้นโดยให้เลือกค่าที่น้อยที่สุดมาใช้งาน เพื่อลดระยะระหว่างผ้าที่ไม่จำเป็นออก โดยสูตรทั้งหมดเกิดจากการอ้างอิง พลิกแพลง ผ่านกระการคิดวิเคราะห์โดยทุกสิ่งอย่างที่ได้จากโครงงานนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สืบไป