การควบคุมหนอนใยผักโดยอาศัยพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารนำทางของมดแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวมินทร์ หมุกแก้ว, ผกาพรรณ ไชยวงษ์, ทวีทรัพย์ สร้อยสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการควบคุมหนอนใยผักโดยอาศัยพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารนำทางของมดแดงเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนใยผัก (Plutella xylostella) ในผักตระกลูกะหล่ำปลีในขณะที่เกษตรกรใช้สารฆ่าแมลงในการควบคุมหนอนใยผัก แต่ไม่ได้ผลเนื่องด้วยกลไกลความต้านทานสารเคมีของหนอนใยผัก ผู้ทดลองจึงมีแนวคิดในการควบคุมหนอนในผักด้วยชีวิวิธีโดยการใช้มดแดง (Oecophylla smaragdina) ห้ำหนอนใยผักในแปลงผักโดยทำการล่อมดแดงให้เข้าอยู่อาศัยโดยใช้หนอนและน้ำของลูกยอที่มีผลต่อประชากรของมดแดงมากที่สุด และใช้ต้นคล้าน้ำที่เหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยของมดแดง จากนั้นได้นำ ต้นคล้าน้ำที่มีรังมดแดงไปทดสอบการควบคุมหนอนใยผักในสภาพจริง โดยการใช้เชือกป่านที่เป็นทางเดินของมดแดงชุบฟีโรโมนสังเคราะห์ เพื่อเป็นการสื่อสารนำทางให้กับมดแดง พบว่ามดแดงสามารถควบคุมหนอนใยผักได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้มดแดงห้ำหนอนใยผักได้รวดเร็ว นอกจากนั้นมดแดงยังมีผลผลิตที่เป็นไข่มดแดง ซึ่งสามารถนำไปสร้างรายให้กับเกษตรกรและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้