Flower sandwich สำหรับอนุบาลไข่และหนอนระยะเเรกของผีเสื้อ galleria mellonella เพื่อประยุกต์ใช้สูตรอาหารในการย่อยพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกาพรรณ ไชยวงษ์, ทวีทรัพย์ สร้อยสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกสังเคราะห์มีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีระยะเวลาการใช้งานสั้น เช่น ถุงพลาสติก ฟิล์มห่ออาหาร และกล่องโฟม เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีมากถึง ปีละกว่า 27.8 ล้านตันในนั้นประมาณ 12 -13 % เป็นขยะพลาสติก แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid - 19) ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น จากรายงานของกรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด 3,440 ตัน/วัน ในเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยเพิ่มขึ้น 1,320 ตัน/วัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 62 %) อาจมีสาเหตุมาจากมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ (Work from home) การสั่งสินค้าออนไลน์ รวมถึงการสั่งซื้ออาหาร Delivery ที่เพิ่มขึ้น (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2563) ซึ่งข้อความที่กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดเป็นวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากพลาสติกสังเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของพอลิโพรไพลีน พอลิเอทิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งเกิดการย่อยสลายได้ยาก โดยส่วนใหญ่มักกำจัดพลาสติกเหล่านี้ด้วยการฝังกลบ วิธีนี้จะใช้เวลานานกว่าร้อยปีจนพลาสติกจะมีการย่อยสลายได้หมด การเผาทำลายก็ยังจะส่งผลให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไป หรือการกำจัดด้วยวิธีชีวภาพโดยการใช้จุลินทรีย์ในลำไส้ของตัวอ่อนผีเสื้อ (galleria mellonella) มาช่วยในการย่อยสลายโพลีเอทิลีน (Bryan J, 2020) แต่ตัวอ่อนผีเสื้อ (galleria mellonella) ก็ยังมีอัตรา การรอดชีวิตที่ต่ำ

ฟลาวเวอร์ แซนวิช (Flower sandwich) คือรังผึ้งที่สร้างด้วยกลีบดอกไม้ชั้นนอกและชั้นในที่มีดินเหนียวเชื่อมระหว่างกลาง สามารถใช้ได้เป็นทั้งบ้าน คลังอาหาร เกราะป้องกันตัวของตัวอ่อนผึ้งออสเมีย (Osmia avosetta) ภายในจะมีน้ำหวาน ไขผึ้ง และไข่ของผึ้งออสเมียอยู่บริเวณกลาง Flower sandwich

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสร้าง Flower sandwich เทียม ซึ่งเป็นการเลียนแบบ Flower sandwich ของผึ้งออสเมีย สำหรับอนุบาลไข่และหนอนระยะแรกของผีเสื้อ (galleria mellonella) ในการย่อยพลาสติก เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ ตัวอ่อนผีเสื้อ (galleria mellonella)