การพัฒนาประสิทธิภาพกระดาษดูดซับเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมลพรรณ ลาทอง, นัทธมน นาคเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, วิลาวัลย์ พรมชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ โดยจะมีผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดที่สุกเร็วและเมื่อสุกแล้วจะเกิดการเน่าเสีย ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ค้าขาดทุน เนื่องจากความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร คณะผู้จัดทำจึงได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา โดยการผลิตกระดาษดูดซับเอทิลีนเส้นใยข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ ซึ่งอาศัยคุณสมบัติรูพรุนของถ่านกัมมันต์มาดูดซับแก๊สเอทิลีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผลไม้เกิดการสุก โดยจะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สเอทิลีนของถ่านกัมมันต์จากกะลามะพร้าวกับถ่านกัมมันต์ตามท้องตลาดและศึกษาอัตราส่วนของเส้นใยข้าวโพดต่อถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สเอทิลีนสูงสุด หากกระดาษดูดซับเอทิลีนเส้นใยข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์กะลามะพร้าวมีประสิทธิภาพในการดูดซับเอทิลีนได้ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้ยาวนานขึ้น