การศึกษาประสิทธิภาพของเปปไทด์ต้านแบคทีเรียจากไข่แดงที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพงศ์ เรืองศิริ, ณัฐชยา ศิริเมฆา, เกวลี นิยุทตรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล, ปาริชาติ ศิลาเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้จัดอยู่ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของเปปไทด์ต้านแบคทีเรียที่ได้จากการย่อยโปรตีนจากไข่แดง ซึ่งแบคทีเรียนที่เราเลือกมาศึกษา ได้แก่ Escherichia coli , Methicillin-resistant Staphylococcus aureus และ Enterococcus faecium ซึ่งแบคทีเรียทั้งหมดที่เราเลือกมาล้วนแล้วแต่มีความอันตรายและอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา สามารถทำให้เราเกิดอาหารหรือโรคต่างๆได้ เช่น โรคในระบบทางเดินอาหาร การติดเชื้อที่ผิวหนัง ฝีในตับ เป็นต้น

คณะผู้จัดทำจึงนำโปรตีนไข่แดงซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสูงที่หาได้ทั่วไป มาย่อยด้วยเอนไซม์ pepsin และเอนไซม์ thermolysin หลังจากนั้นเราจะแยกเปปไทด์ต้านแบคทีเรียออกมาจากสายเปปไทด์ทั้งหมด และนำมาศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียข้างต้นที่เราได้กล่าวไว้ ซึ่งเปปไทด์ต้านแบคทีเรียจะทะลุผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย และทำปฏิกิริยากับเป้าหมายต่างๆภายในเซลล์ ดังนั้นแบคทีเรียดังกล่าวจะถูกยับยั้งอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน