กรดซาลิไซลิกที่มีผลต่อการเจริญเติบ่โตของรากมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดาพร จูกระจ่าง, วิชญาดา แผ่วัฒนากุล, ธันย์ชนก รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกรดซาลิไซลิกกับฮอร์โมนออกซินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากมะนาว ดำเนินการทดลองด้วยวิธีการปักชำกิ่งต้นมะนาว โดยชุดการทดลองที่ 1 ใช้กรดซาลิไซลิก และชุดการทดลองที่2 ใช้ฮอร์โมนออกซิน โดยใช้ความเข้มข้นของกรดซาลิไซลิกและฮอร์โมนออกซินที่ความเข้มข้นเท่ากัน ที่ความเข้มข้น3% จุมโคนกิ่งของรากมะนาวในสารละลายโดยรากที่1จุ่มลงในสารละลายกรดซาลิไซลิก และรากที่2จุ่มลงในสารละลายฮอร์โมนออกซิน กดบริณโคนกิ่งให้แน่นและวางในกระบะพ่นหมอก ใช้วัสดุพลางแสงเพื่อลดการคลายน้ำจากนั้นสังเกตการเจริยเติบโตและเปลียบเทียบจำนวนของรากมะนาวในสารละลายทั้งสองชนิด จากผลการทดลองพบว่ารากที่แช่ในละลายกรดซาลิไซลิกมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากมะนาวดีว่ารากที่แช่ในสารละลายฮอร์โมนออกซินโดยมีจำนวนรากมะนาวที่มากกว่า