: เครื่องปั่นและกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพัศ ทองเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าในชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน เพราะไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ แต่เนื่องจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้น ทำให้ประชากรต้องเปิดเครื่องทำความเย็นมากขึ้น บ้านที่พักอาศัยหรือโรงงาน สถานประกอบการณ์ ภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามากขึ้นทำให้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานจากพลังงานลมเครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศมาทำการสร้างกังหันลมขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและนำไปใช้ประโยชน์

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วและกำลังของลม ในปัจจุบันมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับพลังงานลมที่มาใช้ประโยชน์มากขึ้น เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ไม่ร็จักหมดสิ้น แต่มีพลังงานลมที่ระบายมาจากเครื่องระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็น ที่มนุษย์ไม่สนใจที่นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พลังงานลมจากเครื่องทำความเย็นสามารถนำมาผลิดกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อเครื่องทำความเย็นทำงานอยู่โดยใช้กังหันลม

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงและยังมีประสิทธิภาพต่เมื่อนำมาใช้ในประเทศไทย เพราะลมในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่าในประเทศไทยเรามาก ลมที่เกิดจากพัดลมระบายความร้อนนั้นมีความเร็วเฉลี่ย 14.5 mph หรือุ 6.48 m/s ด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐ์กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ให้แรงดัน 12-48โวลต์ เพื่อให้สอดคล้องกับตวามเร็วของลมในเครื่องระบายความร้อน