การศึกษาความเข้มข้นของเชื้อราบิวเวอเรียในการกำจัดเพลี้ยแป้งที่อุณหภูมิแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยาภา แรงจบ, อริสา วงหาริมาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูพืชที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของพืช เช่น มันสำปะหลัง มะละกอ น้อยหน่า ถั่วฝักยาว เป็นต้น โดยเพลี้ยแป้งเข้าไปทำลายส่วนต่าง ๆ ของพืชโดยการดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช ทำให้พืชเกิดความเสียหาย จึงมีการควบคุมเพลี้ยแป้งหลายวิธี เช่น การใช้ยาฆ่าแมลง การใช้สารชีวภาพ เช่น เชื้อรา โดยการใช้ราแมลงในการจำกัดเพลี้ยแป้งจะมีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลง ทดสอบโดยนำเชื้อราบิวเวอเรียมาเพาะเลี้ยงในการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และนำมาทดสอบที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะได้อุณหภูมิและความเข้มข้นที่เหมาะสมในการกำจัดเพลี้ยแป้ง เพื่อที่จะให้เกษตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดเพลี้ยแป้ง