สารเคลือบผิวผักและผลไม้สกัดจากเปลือกส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อทิตยาพร งามพินิจพงษ์, พิชชาภา ทองทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารเคลือบผิวที่พ่อค้าแม่ค้าใช้เคลือบผิวผักและผลไม้ในท้องตลาดส่วนใหญ่ทำมาจากสารเคมีที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ จึงได้เกิดการศึกษาหาสารที่สามารถทดแทนสารเคมีเหล่านั้นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสารที่สามารถมาทดแทนได้ก็คือสาร Pectin ที่สามารถสกัดได้จากเปลือกส้ม เพื่อนำมาทำเป็นสารเคลือบผิวผักและผลไม้ อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนขยะจากเปลือกส้มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว