สารให้ความหวานโดยอินนูลินจากแก่นตะวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยเพ็ชร พวงเพ็ชร, ณัฎฐณิชา คำวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคกระดูกและข้อเสื่อม โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น สาเหตุของโรคอ้วนเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะผู้ที่นิยมบริโภคน้ำตาลซูโครสจะก่อให้เกิดปัญหาโรคอ้วนได้ง่าย ดังนั้นหากหาสารที่ให้ความหวานทดแทนซูโครสได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพได้ด้วยเช่นกัน ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสกัดอินนูลินซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนซูโครสโดยเลือกใช้แก่นตะวันเนื่องจากภายในแก่นตะวันพบสารอินนูลินมากถึงร้อยละ 14-19 ของน้ำหนักหัวสดและเป็นพืชที่หาได้ง่าย ทำการสกัดโดยวิธีสกัดด้วยน้ำร้อน จากนั้นทำให้ตกตะกอนและเข้าสู่กระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย จะได้แป้งอินนูลินแบบบริสุทธิ์ และวิเคราะห์หาปริมาณอินนูลินโดยวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดด้วยวิธีฟีนอล-ซัลฟิวริก และวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ด้วยวิธี DNS ปริมาณอินนูลินจะคำนวณได้จากผลต่างของปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดกับปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์