การศึกษาพืชตระกูลถั่วเพื่อนำมาเป็นพืชพี่เลี้ยงในการปลูกพืชและพัฒนาเป็นแคปซูลปมรากถั่วเทียมสำหรับตรึงไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีริทธิ์ ตันติโรจนาเมธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสา จุลโพธิ์, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาพืชตระกูลถั่วเพื่อนำมาเป็นพืชพี่เลี้ยงในการปลูกพืชและพัฒนาเป็นแคปซูลปมรากถั่วเทียมสำหรับตรึงไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโตของพืช โดยศึกษาขนาดทรงพุ่มของถั่วเขียวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสูงที่เหมาะสมกับการใช้เป็นพืชพี่เลี้ยงด้วยการเลือกขนาดของทรงพุ่มของสายพันธุ์ถั่วเขียวที่ไม่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินกว่าจะใช้เป็นพืชพี่เลี้ยงกับพืชที่จะปลูกร่วมด้วยซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาการเจริญเติบโตของกวางตุ้งซึ่งเป็นพืชกินใบและต้องการธาตุไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโตโดยปลูกร่วมกับต้นถั่วเขียว จากนั้นศึกษารูปแบบของการปลูกกวางตุ้งร่วมกับการปลูกถั่วเขียว ศึกษาการสร้างปมรากถั่วเทียมให้เหมือนกับการสร้างปมรากถั่วในแปลงปลูก และพัฒนาเป็นแคปซูลปมรากถั่วเทียมสำหรับตรึงไนโตรเจนเพื่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง สำหรับการวัดการเจริญเติบโตจะวัดจากความสูง จำนวนใบ และขนาดของใบกวางตุ้ง เปรียบเทียบกับการปลูกกวางตุ้งที่ไม่มีปมรากถั่วเทียม