การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบินเข้าหาแสงไฟของแมลงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สายวรรณศิลป เสียงหลาย, รดาณัฐ สืบสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานติมา สมาธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง พบแมลงก้นกระดกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแมลงก้นกระดกเป็นแมลงขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีดำสลับส้มเป็นปล้องๆ จุดเด่นของแมลงชนิดนี้คือเมื่อเกาะแล้วจะมีลักษณะเหมือนก้นกระดกขึ้นมา มักพบในช่วงฤดูฝน โดยเข้ามาตอมหลอดไฟในบ้านและร่วงหล่นตามพื้น เมื่อแมลงก้นกระดก ปล่อยพิษที่มีชื่อว่า พิเดอริน ซึ่งมีลักษณะเป็นกรดที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ทำให้เกิดอาการแสบร้อนเป็นรอยไหม้หลังจากสัมผัสพิษประมาณ 8-12 ชั่วโมง โดยส่วนมากมักเกิดจากการสัมผัส ปัด หรือบี้ตัวแมลง จนทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง รู้สึกปวดแสบปวดร้อน พบรอยไหม้ และตุ่มน้ำเป็นเป็นผื่น ที่มีลักษณะคล้ายเป็นเริมหรืองูสวัด แต่จะพบเป็นรอยยาว ไม่เป็นกระจุก มักพบรอยบริเวณนอกเสื้อผ้า ในบางคนที่แพ้พิษอาจมีอาการรุนแรง เช่น พุพอง คลื่นไส้อาเจียน หรือเริ่มมีไข้ แต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาพฤติกรรมของแมลงก้นกระดกพบว่าแมลงก้นกระดกมักชอบบินเข้าหาแสงไฟ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจในการเปรียบเทียบการบินเข้าหาแสงไฟแต่ละสี ได้แก่ สีขาว เหลือง น้ำเงิน แดงของแมลงก้นกระดก