การบําบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพัฒน์ ติณพันธ์, ภูริ เสาร์ทอง, สันติภาพ เคลื่อนไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง, สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพาะเลี้ยงปลานิลทำให้เกิดน้ำเสียที่มีสารปนเปื้อน และอาจก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหากน้ำเสียปสู่สิ่งแวดล้อม ใบหูกวางมแทนนิน (Tannins) สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ค่าคุณภาพน้ำจากที่ต่ำกว่ามาตรฐานกลับมามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน กำหนดผู้วิจัยจึงได้คิดทำโครงงานเรื่อง การบําบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้สารสกัดแทนนินที่สกัดด้วยวิธีให้ความร้อนและการหมักกับน้ำ และ เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางที่มีผลต่อการบําบัดคุณภาพน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา โดยใช้ความเข้มข้นร้อยละ ร้อยละ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยมวลต่อปริมาตร