การพัฒนาสีย้อมโครโมโซมจากเนื้อแก้วมังกรและว่านกาบหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวิชญ์ นมัสศิลา, ผาติพร เพิ่มผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณฑริกา เภสัชชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดและการเก็บรักษาสีย้อมธรรมชาติที่ให้สารสีในกลุ่มแอนโทไซยานินเพื่อนำมาใช้ย้อมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม และใช้ทดแทนสีสังเคราะห์ Acetocarmine ที่มีราคาแพงเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ค่อยย้อมติดสีโครโมโซม โดยคัดเลือกพืชในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายมา 2 ชนิดได้แก่ ว่านกาบหอย และแก้วมังกร โดยใช้ตัวทำละลาย 2 ชนิด ได้แก่ กรดอะซิติก 20% และเอทิล แอลกอฮอล์ 20% โครโมโซมจากปลายรากหอมพบว่าสารสกัดจากแก้วมังกรที่สกัดด้วยเอทิล แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 20% มีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจสูงที่สุดโดยมีระดับค่าความพึงพอใจสูงกว่าค่าที่ได้จากการใช้สีย้อม Acetocarmine เมื่อนําสารสกัดจากแก้วมังกรมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 20% และนําไปเก็บรักษาสีย้อมด้วยกระบวนการทำให้แห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน (hot air oven) และนําไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน พบว่า เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีย้อมในการย้อมสีโครโมโซมของปลายรากหอม พบว่ายังคงสามารถย้อมติดสีโครโมโซมและมองเห็นระยะต่าง ๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้อย่างชัดเจน