การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์มลภาวะทางแสงที่ส่งผลต่อค่าความสว่าง(intensity)ของดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดิธัช ทรายงาม, ปวรวิช ปัญญาไส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยแสงที่ส่องขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ มีผลทําให้เกิดการกระเจิงของแสงต่าง ๆ ที่ผ่านบรรยากาศ โดยเฉพาะในยามค่ําคืน ทั้งแสงไฟจากสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ความสว่างของท้องฟ้า ณ บริเวณนั้นเพิ่มขึ้น โดยปริมาณละอองลอยมากจะทําให้เกิดการกระเจิงของแสงที่มากขึ้นตามมา และ การกระเจิงของแสงมีผลต่อการสังเกตดาวและกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ ทางผู้จัดทําจึงเกิดแนวคิดว่า ในคืนที่ค่าสัมประสิทธิ์มลภาวะทางแสงมีมากจะส่งผลทําให้ค่าโชติมาตรปรากฏของดาวเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางคณะผู้จัดทํา จึงได้ศึกษาอิทธิพลของมลภาวะทางแสง โดยศึกษาจากความสัมพันธ์ของ ค่าสัมประสิทธิ์มลภาววะทางแสง และค่าสว่างของดวงดาว เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ มาทําการ วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นดวงดาว