การศึกษาสีของแสงLEDที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าลอบของหมึกสาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ออมพลอย สระวัง, กานต์ลดา กิ่งสามี, ณัฏฐณิชา ภูผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตา สุขเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่คาบสมุทรอินโดจีน ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีพื้นที่ติดชายทะเลเป็นส่วนใหญ่ อาชีพประมงจึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่แพร่หลายมากในประเทศไทย และมีสัตว์ทะเลที่หลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น กุ้ง ปลา หอย และหมึกนานาพันธุ์ โดยหมึกเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่สำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ในปัจจุบันมีการทำประมงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งชาวประมงนิยมใช้เครื่องมือประมงประกอบแสงไฟในเวลากลางคืน เพื่อล่อหมึกให้เข้าหาแสงไฟ โดยมีข้อถกเถียงกันเป็นเวลานานว่าแสงสีใดมีประสิทธิภาพในการล่อหมึกได้ดีที่สุด

โดยทางคณะผู้จัดทำได้มีความสนใจในการตกหมึกของชาวประมง ซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่ใช้แสงไฟ LED ในการตกหมึก โดยมีปัจจัยคือสีของแสงและความเข้มแสงที่ต่างกัน สีของแสงที่นำมาใช้ คือ แสงสีขาว สีเขียว สีแดง และสีน้ำเงิน จึงเป็นแนวคิดในการทำโครงงานศึกษาผลของแสงที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าลอบของหมึก โดยนำแสงLEDที่ติดกับลอบทั้ง 4 สี มาติดตั้งทั้ง 4 มุมของบ่อ เพื่อหาลอบที่มีจำนวนหมึกเข้ามากที่สุด จากนั้นนำสีที่หมึกเข้ามากที่สุดมาปรับระดับความสว่างทั้งหมด 4 ค่า แล้วนำมาวางไว้ตรงมุมของบ่อทดลอง บันทึกพฤติกรรมและจำนวนหมึกที่เข้าลอบ การศึกษาดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชาวประมง ในการเลือกแสงสีของไฟและความเข้มแสงที่เหมาะสม รวมทั้งจัดปัจจัยอื่นๆให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการตอบสนองของหมึก ทำให้หมึกเข้าลอบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในการทำประมงได้เป็นอย่างดี