การศึกษาออกซินในใบหญ้าปากควายที่ส่งผลต่อการงอกของเมล็ดมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรองทอง เจิมแก้ว, รัชดาวัลย์ พัชรเวโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเจริญเติบโตของพืชมีผลมาจากหลายปัจจัยและหนึ่งในนั่นคือการใช้ฮอร์โมนพืชตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออกซิน สามารถพบได้ในปลายยอดปลายรากของพืช ซึ่งมีการวิจัยพบว่า ออกซินสามารถเร่งการเจริญเติบโตของรากได้ถ้าใช้ในปริมาณที่ต่ำ ทางคณะจึงนำเอาสารสกัดออกซินที่ได้จากหญ้าปากควายมาเร่งการงอกรากของมะละกอ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณออกซินในยอดหญ้าปากควายและปริมาณออกซินที่มีผลต่อการงอกของการงอกของเมล็ดมะละกอโดยจะแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน คือ ขั้นตอนแรกสกัดออกซินด้วยน้ำกลั่นและนำออกซินที่ได้ไปเทียบกับเส้นมาตรฐานเพื่อหาปริมาณออกซินในใบหญ้าปากควาย ต่อมานำออกซินที่ได้มาหาปริมาณที่เหมาะสมในการงอกรากของเมล็ดมะละกอโดยจะวัดความยาวราก,เส้นผ่าศูนย์การของรากและดัชนีการงอกของเมล็ดมะละกอและบันทึกเป็นข้อมูลเชิงสถิติ