การใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขการติดขัดของจราจร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลงภัสสร ผ่องศิริ, เฉลิมศักดิ์ ปิ่นวิเศษ, ณัชชา วงษ์จันนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันรถยนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อคนทุกคน ในประเทศ ใช้เป็นยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะในตัวเมืองที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดการจราจรเกิดการติดขัดขึ้น จึงเป็นปัญหาหลักในตัวเมือง เพราะจะทำให้การเดินทางลำบาก และเพิ่มเวลาการเดินทางมากยิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ปัญหามีหลายรูปแบบ แต่สาเหตุที่เห็นได้ชัดคือ แยกไฟแดง เนื่องจากสัญญานไฟในการปล่อยรถไม่สัมพันธ์กับแยกที่ปล่อยรถในช่วงเดียวกัน และรถไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากติดไฟแดงในแยกต่อมา จึงเกิดแนวคิดที่ว่า ถ้าทำสัญญาณไฟจราจรในแยกที่ติดๆกันให้มีความสัมพันธ์กัน จะสามารถทำให้การจราจรที่ติดขัดสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้น โดยใช้หลักการสถิติเบื้องต้นในการเก็บข้อมูล และการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์นำมาแก้ไขปัญหาในการช่วยลดการติดขัดของจราจร