การศึกษาประสิทธิภาพชองแผ่นใยเซลลูโลสด้วยสารแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวา ตาเดอินทร์, จิรัชญา เส็นขาว, วุฒิพร ธิจันเปียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสินี ขจีรัมย์, เจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นใยเซลลูโลสด้วยสารแคลเซียมคาร์บอเนต วัตถุประสงค์ เพื่อทำแผ่นใยเซลลูโลสจากเส้นใยกล้วย, เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยสับปะรดโดยศึกษาอัตราส่วนและชนิดที่เหมาะสมต่อการผลิตแผ่นใยเซลลูโลสจากพืชทั้ง 3 ชนิด และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพแผ่นใยเซลลูโลสชนิดและอัตราส่วนที่เหมาะที่สุดด้วยสารแคลเซียมคาร์บอเนต จากการทดลองพบว่า แผ่นใยเซลลูโลสจากเส้นใยกล้วยในอัตราส่วน 2:1 ดีที่สุด เนื่องจากลักษณะแผ่นใยเซลลูโลสมีผิวเรียบ โค้งงอได้ไม่แตกหักและใช้เวลาในการดูดซับน้ำได้นานที่สุด และเมื่อทดสอบด้วยแรงดึงจากถุงทราย มีค่าความทนแรงเท่ากับ 130 N รองลงมาได้แผ่นใยเซลลูโลสจากเส้นใยผักตบชวา และเส้นใยสับปะรด ในอัตราส่วน 2: 1 มีค่าความทนแรงเท่ากับ 60 N และ 50 N ตามลำดับ อีกทั้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านความคงทนพบว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสารแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าจึงสรุปได้ว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงสามารถใช้ทดแทนแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าได้