การศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียBacillus ssp.จากดินนา ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri ต้นเหตุโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐมน มัจฉาเชี่ยว, นัจมีย์ ช่างเหล็ก, ไรฮาน่า ปาละวัล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจ๊ะอับเซ๊าะ กาสาเอก, ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะกรูดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแต่ประสบปัญหาโรคแคงเกอร์จากเชื้อXanthomonas campestris pv. citri ถ้าหากมีอาการของโรคที่รุนแรงนั้นจะส่งผลให้ต้นไม้ทรุดโทรม ใบร่วง ผลร่วง ผลผลิตลดลง ต้นแคระแกร็น และถ้าหากเกิดการระบาดอย่างหนักก็สามารถทำให้พืชนั้นตายได้ในที่สุดจึงได้มีการใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตของพืชตระกูลส้มจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการการศึกษาประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียBacillus spp.ในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. citri ซึ่งเป็นสาเหตุโรคแคงเกอร์ในใบมะกรูดคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะทําการศึกษาดังนี้ 1.การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินนา 2.แยกเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. จากดินนา โดยวิธี soil dilution plate technique 3. เตรียมเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citriที่ใช้ทดสอบ 4.ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ที่คัดแยกได้ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri การศึกษาประสิทธิภาพที่จัดทำขึ้นนี้ใช้เป็นแนวทางสําหรับการผลิตสารจากธรรมชาติเพื่อมาทดแทนการใช้สารเคมีและเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อให้มีการผลิตสารจากธรรมชาติในเชิงการค้าในอนาคตอีกทั้งยังสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์กับโรคพืชในกลุ่มเดียวกันที่เกิดกับพืชชนิดอื่นๆต่อไป