เอ็คซ์บาร์ โปรตีนแท่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล สุดใจ, สุภทัต เหมพัฒน์, เพชรนิกร สุวรรณขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา ประวาลปัทม์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Xbar โปรตีนแท่ง