แอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการจัดแจงวัตถุดิบและเมนูอาหารในตู้เย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สพลดนัย รินทะราช, ณชล ชำนาญยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอพพลิเคชันที่สามารถทำให้วัตถุดิบในการทำอาหารถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และลดปริมาณอาหารขยะ (Food Waste) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ภาษา flutter และฐานข้อมูลของอาหาร โดยหลังจากนั้นจะนำไปทดลองใช้เพื่อหาจุดบกพร่องและนำกลับมาแก้ไขให้สมบูรณ์