โคมไฟปรับค่าความเข้มแสงอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารยาพร มงคล, ศุจินธรา ศรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โคมไฟ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมากในการอ่านหนังสือซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆของโคมไฟให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้นแต่โคมไฟในทั้งตลาดทั่วไปนั้นยังไม่มีการประดิษฐ์เพื่อการอ่านหนังสือโดยตรงและการหาโคมที่มีความเข้มแสงเหมาะสมแก่การอ่านหนังสือได้ยาก ซึ่งจะสังเกตว่าเมื่อเราอ่านหนังสือโดยใช้โคมไฟที่มีค่าความเข้มแสงไม่เหมาะสมนั้นจะทำให้สายตาเมื่อยล้าได้ง่ายและเมื่อผู้อ่านได้รับแสงที่ไม่เหมาะกในการอ่านหนังสือแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจะส่งผลต่อค่าสายตาอย่างมาก จากเหตุผงข้างต้นคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการใช้โคมไผอ่านหนังสือที่มีความเข้มแสงไม่เหมาะสม ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดประดิษฐ์โคมไฟอัจฉริยะเพื่อปรับค่าความเข้มแสงของโคมไฟอ่านหนังสือให้เหมาะกับวายตาของผู้อ่านหนังสือโดยตรง